Ochrana údajov

Spoločnosť ABCreative s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje a záznamy klientov, ktoré sú poskytované za účelom online objednania tovaru priamo zo stránky www.abcreative.sk, sú plne chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, najmä podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, jeho poštová, doručovacia a e-mailová adresa, telefónne číslo.

Osobné údaje nie sú predávané, poskytované, ani inak spracovávané pre potreby tretích strán.